ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Ασφαλιστικό: Εγκύκλιος ΙΚΑ για το ΛΑΦΚΑ

Μικρότερες συντάξεις θα παίρνουν από τον επόμενο στα χέρια τους οι συνταξιούχοι μετά την επιβολή του νέου ΛΑΦΚΑ (τώρα ονομάζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) σε όλες τις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Το ποσοστό της παρακράτησης κυμαίνεται από 3% έως 10% και το νέο μέτρο θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου. Αναλυτικές οδηγίες, με παραδείγματα, για τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς παρέχει το ΙΚΑ με εγκύκλιό του προς τις υπηρεσίες του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Το ποσοστό της Ειδικής Εισφοράς υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι σε τμήμα αυτού.

Παραδείγματα

1. Ποσό σύνταξης 1.426,00 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 3%, η παρακράτηση θα είναι: 1.426,00 Χ 3%=42,78 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα πάρει στο χέρι 1.426,00 - 42,78=1.383,22 ευρώ. Επειδή, όμως, το ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ, η παρακράτηση θα είναι 26,00 ευρώ.

2. Ποσό σύνταξης 1.450 ευρώ, ποσοστό εισφοράς 3%, η παρακράτηση θα είναι: 1.450 Χ 3%=45,00 ευρώ. Αρα ο συνταξιούχος θα εισπράξει 1.450 - 45 = 1.405 ευρώ.

Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του αρθ. 42 του ν. 1140/1981( Α' 68), όπως ισχύει.

Οι διπλοσυνταξιούχοι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από το φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης. Αυτοί οι συνταξιούχοι πρέπει να προσκομίσουν στα τμήματα πληρωμών συντάξεων των υποκαταστημάτων του τόπου κατοικίας, οποιοδήποτε παραστατικό από τον άλλο φορέα συνταξιοδότησης από το οποίο θα προκύπτει το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

Γίνεται σαφές λοιπόν -τονίζεται στην εγκύκλιο- ότι η παρακράτηση σ' αυτήν την κατηγορία συνταξιούχων θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο - και όχι στις 22.7.2010, δεδομένου ότι προαπαιτείται ο σχετικός έλεγχος. Ευνόητο είναι βέβαια ότι εφόσον μόνον η σύνταξη του ΙΚΑ υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, η παρακράτηση αρχικά θα γίνει από το ΙΚΑ, στο υπερβαίνον ποσό.

Δικαιοδόχα μέλη

Στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου σε περισσότερα του ενός μέλη οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, για τον προσδιορισμό των ποσών στα οποία θα υπολογιστεί η Ειδική Εισφορά, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Παραδείγματα:

Συνολικό ποσό σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί: 1.500 ευρώ

α) Δικαιοδόχα μέλη: χήρα και 1 τέκνο 7/9 και 2/9

Παρακράτηση:1.500 Χ 3% = 45 ευρώ

Παρακράτηση στη χήρα: 45 Χ 7/9 = 35 ευρώ

Παρακράτηση στο τέκνο: 45 Χ 2/9 = 10 ευρώ

β) Δικαιοδόχα μέλη: χήρα και 2 τέκνα: 63,64% -18,18% - 18,18%.

Παρακράτηση: 1.500,00 Χ 3% = 45 ευρώ

Παρακράτηση στη χήρα: 45 Χ 63,64% = 28,64 ευρώ

Παρακράτηση στα τέκνα: 45 Χ 18,18% = 8,18 ευρώ στο κάθε παιδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου