ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το καμποτάζ.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την άρση του καμποτάζ που όπως τονίστηκε θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και τις συνδεόμενες με τη θαλάσσια κρουαζιέρα Ελληνικές Επιχειρήσεις. Στο εν λόγω νομοσχέδιο καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ από αυτή την τουριστική περίοδο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέσα από το σχέδιο νόμου προωθούνται όλες οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση της υπογραφής των συμβάσεων του Δημοσίου με τις Πλοιοκτήτριες εταιρίες σε διάστημα εντός 30 ημερών.

Σε πρώτη ανάγνωση, το σχέδιο νόμου σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις επισημαίνει ότι με αυτές θα ρυθμίζονται θέματα απασχόλησης και ασφάλισης των Ελλήνων ναυτικών που απασχολούνται στα κρουαζιερόπλοια, βεβαίωσης και είσπραξης της ειδικής εισφοράς για κάθε επιβάτη, διενέργειας επενδύσεων από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, καθώς και οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης. Παράλληλα τονίζεται ότι το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού.

Ειδικότερα για τους Έλληνες Ναυτικούς, προβλέπεται ότι αυτοί θα εργάζονται με τις συνθήκες που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας και θα παραμένουν ασφαλισμένοι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο σχέδιο νόμου.

Στο σκέλος της σύμβασης Δημοσίου και Πλοιοκτήτριας εταιρίας επισημαίνεται ότι προβλέπεται λύση της σύμβασης με καταγγελία από το Δημόσιο, αν διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της σύμβασης. Θα προβλέπονται οι όροι για τη λύση της σύμβασης με πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Τα πλοία που θα εκτελούν κρουαζιέρες, όπως αναφέρει ρητά το νομοσχέδιο, θα πρέπει να μεταφέρουν περισσότερους από 49 επιβάτες, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 ώρες και η παραμονή στο λιμάνι από το οποίο θα ξεκινά τουλάχιστον 12 ώρες. «Τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στον αφετήριο ελληνικό λιμένα τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου είναι το κάτωθι:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περ. β΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α 261), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Στην χώρα της σημαίας, που φέρουν τα πλοία αυτά, επιτρέπεται η διενέργεια αντίστοιχων πλόων από πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

(β) Τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στον αφετήριο ελληνικό λιμένα τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες.

(γ) Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες ή οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα πλοία της παρ. 1, προκειμένου να εκτελέσουν τους παραπάνω πλόες, υπογράφουν προηγουμένως με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμβαση, διάρκειας μέχρι τρία έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα: αα) η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψη τους, ββ) η βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς του άρθρου 2 γγ) η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις συμβαλλόμενες εταιρίες δδ) οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους εντός τριάντα εργασίμων ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας ή της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το πλοίο, συνοδευομένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών, τίθενται ενιαίοι γενικοί όροι αυτών για όλα τα πλοία, προσδιορίζονται κριτήρια διαφοροποίησης των όρων των συμβάσεων ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα, τη στελέχωση του πλοίου, τον αριθμό των δρομολογίων, τη συχνότητα και την περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες και καθορίζονται όροι που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

(δ) Στα πλοία της παραγράφου 1, εξασφαλίζεται με τη σύμβαση της περίπτωσης γ΄ ότι οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά, εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από κείμενη ελληνική νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις. Οι συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα για την ειδικότητά τους και οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, με τους ίδιους όρους ασφάλισης, που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Για τους Έλληνες ναυτικούς, που απασχολούνται στα παραπάνω πλοία με ξένη σημαία, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν.3409/2005 (Α΄ 273), εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση της περιπτ. γ και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (Α΄ 180) από τους οριζόμενους περιορισμούς στα περιηγητικά ταξίδια καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύμφωνα με την παρ. 1 .

Άρθρο 2

Επιβολή Εισφοράς

Στις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα πλοία του άρθρου 1, επιβάλλεται εισφορά ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), ν. 6002 της 22/29 Ιαν. 1934 (Α` 37), η οποία εισπράττεται στον λιμένα αφετηρίας του πλοίου. Το ύψος της εισφοράς προσδιορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εισφορά μειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων, 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

2. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου ή όρου της σύμβασης του άρθρου 1 περίπτωση γ΄, ιδίως καθ’ υποτροπή, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να εξαιρεί, από την επίδοσης της καταγγελίας ή την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για τη συμμόρφωσή τους, από την περαιτέρω εκτέλεση πλόων.

Άρθρο 4

Μεταβατικές και Καταργητικές Διατάξεις

1. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 περίπτωση γ΄ και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, οι π πλόες που προβλέπονται στην παρ. 1 επιτρέπεται να εκτελούνται, ύστερα από προσωρινή άδεια, με την οποία ρυθμίζεται η εφαρμογή των όρων της παρ. 1. Η προσωρινή άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

2. Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου