ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Σκανδαλώδεις οι διαφημίσεις του ΕΟΤ

Πόρισμα φανερώνει ότι με παράνομες διαδικασίες την περίοδο 2008-2009 ξοδεύτηκαν 76,3 εκατ. ευρώ
Σε διαφημιστικά προγράμματα ξοδεύτηκαν 76,3 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΤ τη διετία 2008-2009, με διαδικασίες πέραν κάθε νομιμότητας. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στον ΕΟΤ, κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου, για τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών κατά τα έτη 2008 και 2009, για την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που ζημιώθηκε ο οργανισμός στους υπολόγους, ενώ κατόπιν εντολής του υπουργού η διοίκηση του ΕΟΤ διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες που φέρουν υπάλληλοι και στελέχη του οργανισμού.

Από τον έλεγχο αυτόν διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Κατά την τελευταία τριετία ο οργανισμός αποφάσισε την πραγματοποίηση διαφημιστικών ενεργειών που υπερβαίνουν κατά 76,3 εκατομμύρια ευρώ τις εγκεκριμένες για τον σκοπό πιστώσεις των αντιστοίχων ετών.

Κατά την ελεγχθείσα διετία, οι διαφημιστικές ενέργειες υλοποιήθηκαν χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί ένα ενιαίο εγκεκριμένο διαφημιστικό πρόγραμμα, στο οποίο να προσδιορίζονται οι αγορές- στόχοι, τα μέσα προβολής με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής στις συνολικές δαπάνες ανά χώρα, μετά από μελέτη αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις απαιτήσεις της κάθε αγοράς και της αποτελεσματικότητας αντιστοίχων προηγουμένων ενεργειών.

Αντίθετα, οι διαφημιστικές ενέργειες υπήρξαν αποσπασματικές, αφού οι σχετικές αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονταν με αφορμή προτάσεις ενδιαφερομένων για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Ο οργανισμός προέβαινε κυρίως στην απευθείας ανάθεση ή στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση πρόσκλησης, και χωρίς να ελέγχει εάν πράγματι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, σε κάποιες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση των αρμοδίων οργάνων, κατά παράβαση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και του κανονισμού του ΕΟΤ.

Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων υπήρξε μη σύννομη. Η σύνταξη και η υπογραφή τους γινόταν μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η υπηρεσία υιοθέτησε την πρακτική της προχρονολόγησης των συμβάσεων για λόγους νομιμοφάνειας.

Ελλειμματική άλλωστε υπήρξε η διασφάλιση των συμφερόντων του οργανισμού και μέσω των συντασσομένων συμβάσεων, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονταν οι απαιτούμενοι όροι και οι ρήτρες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Κατά την ελεγχόμενη περίοδο, η συνεργασία και ο συντονισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας με τα Γραφεία Εξωτερικού, υπήρξαν ελλιπείς, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται η εμπειρία και οι γνώσεις τους για τις συνθήκες της αγοράς της χώρας φιλοξενίας.

Η έλλειψη προγραμματισμού των προμηθειών του οργανισμού σε διαφημιστικό υλικό ή για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών του, όπως τη μεταφορά εντύπου ή άλλου υλικού, έχει ως αποτέλεσμα τις κατατμήσεις προμηθειών και αναθέσεων υπηρεσιών.

«Στημένα» και τα περίπτερα εκθέσεων
Το πόρισμα επισημαίνει παρατυπίες στην αξιολόγηση των προσφορών για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Για τον σκοπό αυτόν είχε συγκροτηθεί έκτακτη Ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη κυρίως από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα για τα οποία δεν προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής. Κατά πάγια πρακτική του φορέα, πρόσωπα που ορίζονταν ως μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, πρόχειρων ή ανοικτών, ορίζονταν ως μέλη και των επιτροπών παραλαβής, ενώ παράλληλα προΐσταντο και των οργανικών μονάδων που αφορούσαν οι διαγωνισμοί και επομένως ήταν αυτοί που εισηγούνταν τη διεξαγωγή τους, καθόριζαν τους όρους και προδιαγραφές τους και εισηγούνταν για την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αφού στα ίδια πρόσωπα συνέπιπταν πλέον της μιας ιδιότητας.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται συχνά στην προκήρυξη των διαγωνισμών για την κατασκευή των περιπτέρων είχε ως αποτέλεσμα, αρκετές φορές, τη ματαίωσή τους και την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου